Ny trendryttare värmer upp

Som välkänt för alla aktieintresserade har det varit några tämligen oroliga månader på marknaderna. Samtidigt har värderingarna av många småbolagsaktier, som tidigare nämnts, varit väl ansträngda i mina ögon och de verkligt stora fynden respektive oupptäckta guldklimparna mestadels lyst med sin frånvaro.

Nu har jag dock hittat en ny kandidat som under en längre tid visat bestående tecken och signaler om att en, enligt min bedömning mycket kraftig uppvärdering kan stå för dörren. Det handlar om ett bolag som jag tror håller på att, likt björnen ur sitt ide gå från slummer till tjurrusning. I skymundan har aktien redan stigit mycket kraftigt från sin tidigare utbombade botten, där förväntningarna var på rena rama konkursnivåerna. Men kursåterhämtningen hittills till trots anser jag att dagens värdering av aktien är oförklarligt låg relativt den vinstpotential som jag ser för bolaget, varför jag den senaste tiden köpt på mig aktier i takt med att det kommit fler och fler signaler som pekar åt rätt håll och allt fler pusselbitar fallit på plats.

Samtidigt med den som jag ser det mycket försiktiga värderingen, pekar nu en hel uppsjö faktorer på att företaget kan stå inför såväl kraftig tillväxt som lönsamhetsökning, vilket tillsammans på ett par års sikt enligt min bedömning faktiskt skulle kunna ge vinstlyft till nivåer som gör att aktien idag handlas till ett p/e-tal på i storleksordningen 1. Anrättningen blir inte mindre väldoftande av att bolaget också infört en utdelningspolicy som säger att minst 70 % av nettovinsten ska delas ut såvida bolaget inte behöver pengarna för sin expansion, att den finansiella ställningen är god, att bolagets huvudägare tidigare varit mycket framgångsrik med investeringar i verksamheter på Internet där också föremålet för mitt intresse har sina affärer.

Föremålet för mitt stora intresse är NetJobs på First North-listan, vars aktie för tillfället handlas till 3 kr. Börsvärdet är ca 62 Mkr. NetJobs tillhandahåller nischade tjänster för onlinerekrytering (platsannonsering på nätet). Efter ett rejält åtgärdsprogram är det marknaderna i Sverige och Tyskland som man fokuserar på, samt teknikrelaterade jobb globalt (via Techjobs).

Plötsligt händer det

Sist jag såg ett så kraftfullt uppsving för NetJobs verksamhet var 2006 (då hette företaget Svensk Internetrekrytering) när omsättningen ökade med 160 % från 26,0 Mkr till 67,5 Mkr och rörelseresultatet från 11,4 Mkr till 28,5 Mkr, vilket gav en rörelsemarginal på 42,2 % (43,8). Resultatet före skatt blev då 27,3 Mkr, vilket inkluderande extraordinära kostnader i samband med börsintroduktionen (genomfördes under hösten 2006) om 1,8 Mkr. Efter skatt blev resultatet 19,6 Mkr, eller 0,98 kr per aktie. Rensat för de extraordinära kostnaderna hade resultatet varit ca 1,04 kr per aktie.

Den goda utvecklingen under 2006 medförde att aktien nådde en toppnivå kring 40 kr, motsvarande ett börsvärde runt 800 Mkr, innan svulstiga tillväxtambitioner, interna problem och en vikande marknad vände helt om på steken. 2007 blev ett hyggligt år, även om vinsten minskade kraftigt. Därefter följde dock några riktigt svaga år.

Idag värderas NetJobs alltså till ca 62 Mkr vid kursen 3,00 kr. Samtidigt ser jag tecken på att bolaget kan vara på väg att inom de närmaste åren kraftigt överträffa sitt utfall för 2006. Vidare har vi idag extremt låga räntor jämfört med då och därmed också generellt höga p/e-talsvärderingar på börserna. Sålunda finns det som jag ser det minst sagt mycket god grogrund för aktien framöver om det barkar hän åt det håll som jag tror.

Jämfört med 2006 finns samtidigt flera väsentliga skillnader. Bolaget har idag inte samma svulstiga ambitioner som då, vilka medförde stora kostnader när det då ganska spretiga företaget snabbt expanderade till nya nordiska marknader där man sedan dessvärre aldrig lyckades få tillräcklig snurr på verksamheten, gissningsvis för att man tappade kontrollen över säljdrivet när nya enheter etablerades för lättvindigt. Däremot har man till skillnad mot då en idag kraftigt växande verksamhet på den med svenska mått mätt enorma tyska marknaden, som ser ut att utvecklas extremt starkt just nu. Vidare har man under det senaste året genomfört en rad kostnadsbesparande åtgärder som inte påverkar försäljningen negativt.

2006 var bolaget dessutom fortfarande väldigt ungt (grundades 2004) och såg ”bara” de omedelbara tillväxtmöjligheterna på en potentiell gigantisk världsmarknad, samtidigt som den lyckade börsentrén antagligen gav mersmak att skynda på utvecklingen. Sedan dess har bolaget haft tid att lära känna sina styrkor och svagheter, bytt ut folk, förfinat sin strategi, fokuserat till de starka marknader man kan och har bäst förutsättningar på samt skaffat sig ett fastare grepp över säljet. Med lägre kostnadsbas, genomtänkta och ansenliga tillväxtambitioner, lönsamhetsfokus och omvärldsfaktorer och marknadsförutsättningar som nu spelar bolaget rätt i händerna, anser jag att NetJobs har en mycket bra plattform att utgå ifrån.

Som jag ser det befinner sig NetJobs nu i en första klassens sweet spot, där i princip alla väsentliga faktorer verkar till bolagets fördel. Detta efter ett flertal år på relativ tomgång. Med en aktievärdering som enligt min bedömning relativt sett samtidigt ställer väldigt små krav på bolagets utveckling framöver, kan det nu komma att bli en väldigt intressant tid för aktiekursen.

Vad är det då som ser så positivt ut just nu och framöver? Jo, förutom bolagsspecifika faktorer är det också en rad omvärldsfaktorer som enligt min bedömning nu och framöver gynnar bolaget stort. Jag ska snart komma in på dessa. Men först lite mer om bolaget och dess förutsättningar härifrån och framåt.

Lyft kring årsskiftet – Kommer tigersprånget nu?

NetJobs redovisade fina lyft i omsättning och resultat redan under det fjärde kvartalet förra året, nivåer som sedan upprätthölls under det första kvartalet i år. Under det sista kvartalet förra året hoppade omsättningen upp 31 % från 8,7 Mkr till 11,4 Mkr medan rörelseresultatet nådde 1,6 Mkr (1,4). Första kvartalet i år ökade sedan omsättningen med 23 % från 9,2 Mkr till 11,4 Mkr och rörelseresultatet steg från 0 till 1,7 Mkr, vilket gav en rörelsemarginal på 15 %. Resultatet före skatt steg från 0 till 1,7 Mkr och efter skatt från 0 till 1,2 Mkr, eller 6 öre per aktie.

När siffrorna studeras ska man också veta att mindre framgångsrika satsningar på vissa utländska marknader avvecklats sedan respektive jämförelseperiod året innan.

I VD-kommentaren i rapporten för det fjärde kvartalet förra året kan man läsa följande:

Beslutet att fokusera på våra affärsområden Sverige, Tyskland och Techjobs för en lönsam tillväxt har gett resultat. Vi ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter på dessa marknader och under kommande år är målsättningen att ta en ledande marknadsposition.

Kostnader för intern icke-säljande personal har även setts över och lett till en organisationsförändring. Detta minskar våra månatliga kostnader med ca 200 TSEK, dvs 2,4 MSEK per år. Vi går in i det nya året med betydligt lägre kostnadsbas än föregående år i och med dessa förändringar samt nedläggningen av vårt norska kontor.

Vi jobbar också mer stringent mot repetitiva intäkter i form av längre avtal med våra kunder. Detta har mottagits väl av våra kunder som får mycket för pengarna. Detta är första steget mot mer förutsägbara intäkter och starkare kundrelationer.

På helåret ökar vi omsättningen med 4 % och förbättrar rörelseresultatet. Dock gör vi en förlust om -1,0 (-1,8) MSEK efter skatt. Minusresultatet är främst kopplat till vårt nu avvecklade norska kontor vars rörelseresultat belastar koncernen med ca -2 MSEK.

Fokus kommande år ligger på tillväxt i såväl omsättning som resultat. Målsättningen är att skapa värde för alla aktieägare i form av vinsttillväxt per aktie. Vi kommer genom strikt kostnadskontroll och fokus på Sverige, Tyskland och Techjobs successivt att jobba mot vårt finansiella mål om en rörelsemarginal på 35 %.

Bolaget har nu alltså fokuserat till de affärsområden där förutsättningarna för lönsam tillväxt är som bäst. På den svenska marknaden har man en mycket väletablerad position inom nischer med starka utsikter och växer redan kraftigt. På den tyska marknaden växer man också kraftigt och ser uppenbarligen utrymme för ännu högre tillväxt i och med de stora satsningar på ökad säljstyrka som genomförs. Och vad gäller det än så länge lilla affärsområdet Techjobs, finns här också mycket stora tillväxtmöjligheter. Vidare har bolaget maximerat möjligheterna till lönsamhet genom att skära bort icke vitala delar av icke-säljande personal samt lägga ned satsningar som inte tagit fart (det är fler delar med marginell omsättning än enbart Norgekontoret som successivt avvecklats). Det ökar samtidigt möjligheterna att arbeta mer koncentrerat med de affärsområden som nu har bäst utsikter.

Att bolaget numera också söker längre avtal med repetitiva intäkter och närmare kundrelationer, ökar enligt min bedömning också chanserna till att tillväxten och lönsamheten framöver blir mer uthållig ,samt att man kan minska det improduktiva tidsspill som det innebär att gång på gång sälja in på nytt till gamla kunder som kommer och går i perioder.

Överlag tycker jag att NetJobs nu har en plattform som kan ge långsiktig god tillväxt med hög lönsamhet. Tillsammans med stark finansiell ställning, låga fasta kostnader, mycket höga marginaler på merförsäljning, goda möjligheter till starka kassaflöden och utomordentliga marknadsförutsättningar inom respektive affärsområde, ser jag utrymme för att man samtidigt kan utveckla Techjobs till något riktigt spännande och även genomföra kompletterande förvärv.

Vad gäller förvärv säger bolaget självt att ”Parallellt tittar vi även på förvärv på våra huvudmarknader för att ytterligare stärka våra marknadspositioner. Intressanta förvärvsobjekt ska kunna uppvisa god lönsamhet och hög andel återkommande intäkter.”. Den finansiella beredskapen för förvärv får sägas vara god i och med att bolaget vid slutet av första kvartalet hade 6,7 Mkr i likvida medel, en outnyttjad checkkredit om 2 Mkr och räntebärande skulder på bara 0,3 Mkr. Samtidigt var soliditeten 67 %. Detta känns betryggande, liksom att bolaget uttalat söker förvärv på sina huvudmarknader som också har god lönsamhet och hög andel återkommande intäkter, och inte förvärv bara för tillväxtens skull. Nu är potentiella förvärv inget som ligger bakom min tro på bolaget och aktien, men kan potentiellt addera ytterligare värde på sikt.

                             -Huvudmarknaderna lägger in högsta växeln

Om vi då tittar på bolagets huvudmarknader, så är de alltså Sverige, Tyskland och Techjobs. I Sverige har bolaget följande tio nischade jobbsajter:

www.halsojobb.se

www.ekonomijobb.se

www.saljjobb.se

www.teknikjobb.se

www.forskolejobb.se

www.ledningsjobb.se

www.pedagogjobb.se

www.juridikjobb.se

www.miljojobb.se

www.itjobb.se

Vidare tillhandahåller man www.karriarguiden.se där samtliga jobb samlas.

I Tyskland driver NetJobs följande sex nischade jobbsajter:

www.ingenieurjobs.de

www.chefjobs.de

www.fachaerztejobs.de

www.wirtschaftsjobs.de

www.krankenschwesterjobs.de

www.vertrieblerjobs.de

Dessutom har man även här den ihopsamlande sajten www.careerjobs.de där alla jobb presenteras på ett ställe.

Techjobs, som är en global jobbsajt med inriktning på teknikrelaterade jobb och hittillsvarande tyngdpunkt på USA och Storbritannien hittas på www.techjobs.com.

På såväl den svenska som tyska marknaden har det i år skett en kraftfull förstärkning på arbetsmarknaden med ökande antal sysselsatta, minskande arbetslöshet och växande marknad för rekrytering. Förstärkningen har gått fort och verkar ha fått bestående fäste. Inte ens den stundtals kraftiga Grexitoron, som pågick under den säsongsmässigt svagare sommarperioden lyckades ändra på detta. För att exemplifiera med den för NetJobs – än så länge – intäktsmässigt viktigaste huvudmarknaden Sverige, är det intressant att kika på följande diagram över antalet nyanmälda platser:

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Nyanmalda-platser/?from11781=2004&to11781=2015

I diagrammet kan vi dessutom se (för muspekaren över diagrammet för att se enskilda månaders siffror) att nivåerna redan nu vida överstiger de som gällde under NetJobs rekordår, 2006. Det råder således ingen tvekan om att det nu finns en mycket bördig jordmån för NetJobs att växa i. Betänker man sedan att såväl kronan som euron sedan en längre tid försvagas trendmässigt, är det inte otänkbart att vi står inför ett ännu kraftigare uppsving på såväl den svenska som tyska arbetsmarknaden, som dessutom skulle kunna bli långvarigt med tanke på att de kraftigt försvagade valutorna ännu inte visat några tecken på att ha bottnat utan tvärtom faller trendmässigt.

I det nu uppkomna gynnsamma läget är NetJobs dessutom nischat mot en rad av de sektorer där jobbtillväxten respektive bristen på personal är som allra störst. Dels är man fokuserade på tjänstesektorn i sig, dels särskilt heta delsektorer. För att åter exemplifiera med Sverige, så har NetJobs den absoluta lejonparten av sina annonsflöden inom vård, skola och omsorg. Det har väl knappast undgått någon att efterfrågan på lärare, förskolelärare och vårdpersonal ökar kraftigt och att det varnas från olika håll för stora risker för personalbrist. NetJobs är med sina nischade jobbsajter ett sedan länge väletablerat och beprövat förstahandsval för många arbetsgivare.

Faktum är att i princip samtliga NetJobs nischer tillhör de som spås bäst utveckling på arbetsmarknaden enligt Arbetsförmedlingens senaste rapport, som kom så sent som i slutet på juni. Enligt denna väntas stark jobbtillväxt också för ingenjörer, IT-specialister och inom försäljning. När Arbetsförmedlingen i rapporten listar yrken på eftergymnasial nivå där det råder störst brist på sökande fram till och med första halvåret 2016, ligger samtliga yrken inom NetJobs nischer:

 • Operationssjuksköterskor
 • Förskollärare
 • Geriatriksjuksköterskor
 • Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
 • Civilingenjörer, bygg och anläggning
 • Sjuksköterskor inom akutsjukvård
 • Läkare
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Civilingenjörer, elkraft
 • Testare och testledare
 • Sjuksköterskor (grundutbildade)
 • Röntgensjuksköterskor
 • Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
 • Barnsjuksköterskor
 • Barnmorskor
 • Distriktssköterskor
 • VVS-ingenjörer
 • Gymnasielärare i yrkesämnen
 • Flygtekniker
 • Specialpedagoger

(Källa: Arbetsförmedlingen, http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Riket/2015-06-25-Stor-brist-pa-larare-och-vardpersonal.html#.Vcz6WtLosa )

När efterfrågan nu ökar är det inte endast antalet platsannonser som ökar kraftigt. Nej, samtidigt ser alltså bristsituationer och allt hårdare konkurrens om kompetent personal ut att uppstå, vilket kan medföra att arbetsgivare tvingas satsa betydligt mer resurser på varje enskild rekrytering, dels i form av kraftfullare annonsering, dels i form av annonsering under längre tid. Då ligger förstås de, som likt NetJobs sitter på kontaktytorna mot och CV-databaserna med den eftersökta kompetensen väldigt bra till. Detta tycker jag mig ha märkt betydande effekter av i annonsflödet på NetJobs sajter redan de senaste månaderna (återkommer till detta nedan).

Det är redan nu tydligt att arbetsgivare inom flera av NetJobs främsta nischer börjat få problem med att få tag i tillräckligt med folk med rätt utbildning, kompetens och erfarenhet. Detta är bl a en följd av en lång tids förhöjd arbetslöshet, där allt för många allt för länge stått utanför arbetsmarknaden, bristande utbildningsnivåer samt ett ständigt ökande behov av högre kompetens. Detta är strukturella problem som jag bedömer kommer ta oerhört lång tid att komma tillrätta med, varför problemet kommer kunna gynna NetJobs under likaledes lång tid.

Samtidigt har Tyskland rullat vidare under sommaren, trots Greklandsoron och börsfallet i Kina. Allt enligt det tyska ekonomidepartementets senaste månadsrapport häromdagen. Mer om detta här: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3922399.ece I USA har som bekant jobbtillväxten varit solid ett bra tag med kraftiga ökningar enskilda månader i år. Den allra senaste tiden har det rentav rapporterats att USA är nära full sysselsättning, vilket förstås skapar goda förutsättningar för rekryteringssajter när annonsörer även där får jobba hårdare på att få tag i folk, och arbetstagare dessutom får större möjligheter att byta jobb, vilket ytterligare ökar arbetsgivarnas behov av att satsa på rekrytering. Utvecklingen i USA är förstås positivt för NetJobs satsning på Techjobs.

                             -Förbereder sig för våldsam tillväxt

Under första kvartalet ökade omsättningen för Sverige med 35 % till 6,94 Mkr (5,15) medan Tyskland ökade med 24 % till 4,39 Mkr (3,53). Techjobs uppvisade en än så länge försumbar omsättning. De senaste månaderna har jag noterat ett markant uppsving i annonsaktiviteten på NetJobs jobbsajter, närmare bestämt i maj och juni innan den säsongsmässiga avmattningen i juli. Augusti har vad jag kunnat se sedan inletts mycket starkt hittills. Det är svårt att kvantifiera detta och alla uppskattningar är förstås behäftade med särskilt stor osäkerhet, men mitt övergripande intryck är ändå att antalet annonser kan ha ökat med tiotals procent senaste tiden.

Det är också svårt att kvantifiera vad detta kortsiktigt får för betydelse för omsättning och resultat, men trenden är tydlig och tillväxten ser ut att ha växlat upp kraftigt under våren och sommaren både vad gäller det totala antalet annonser på sajterna och antalet nya per dag. Detta överensstämmer också väl med bolagets planer på att öka antalet säljare kraftigt.

NetJobs siktar alltså på att öka antalet säljare, men även att öka säljarnas snittförsäljning. Målet för i år är att öka antalet säljare från 30 till 60 stycken. Av ökningen planeras den största delen ske på den tyska marknaden, där målet är att tredubbla säljorganisationen från 10 till 30 personer i år. Som en del i detta flyttade det tyska dotterbolaget i april in i nya större lokaler på Kurfürstendamm i centrala Berlin. Av informationen på NetJobs olika jobbsajter framgår att priserna på den tyska marknaden samtidigt är mycket kraftigt högre än på den svenska marknaden. Om ambitionerna på den tyska marknaden lyckas är det således endast en tidsfråga innan omsättningen härifrån överstiger den på den svenska marknaden.

Om tillväxtmöjligheterna på den svenska marknaden ser goda ut för NetJobs de närmaste åren, så ser de om möjligt ännu starkare ut på den tyska marknaden. Den tyska jobbsajtmarknaden är enligt NetJobs nämligen ca 10 gånger större än den svenska marknaden och omsätter ca 5 mdkr.

Med allt det ovanstående i beaktande känns bolagets långsiktiga lönsamhetsmål om en rörelsemarginal på 35 % inte särskilt avlägset. Det är heller inte svårt att förstå att bolagets styrelse beslutat att återgå till tidigare utdelningspolicy, som innebär att minst 70 % av resultatet efter skatt ska delas ut till aktieägarna såvida inte rörelsens expansion kräver kapital.

Det är i sammanhanget på sin plats att nämna något om utvecklingen för minstingen av bolagets huvudmarknader, nämligen Techjobs som hittills visat relativt försumbara bidrag till koncernens omsättning. Här har en intensifierad satsning kommit igång. Hela upplägget bär tydliga drag av lågprissatsning med sikte på stora volymer platsannonser. Techjobs säljer abonnemang till synnerligen låga priser där arbetsgivarna kan lägga ut obegränsat antal annonser. Jag tror visserligen att det dröjer ännu ett tag innan Techjobs börjar ge riktigt ansenliga bidrag till koncernens affärsvolymer, men noterar samtidigt att det redan idag ligger ute fler än 53000 jobb på sajten. För bara några månader sedan pendlade antalet mellan ca 20000-30000 stycken.

Även om jag än så länge inte räknar med några större värden i Techjobs-satsningen, ska det bli spännande att se vad man kan lyckas göra av upplägget. Det verkar onekligen som att man tänkt sig att attrahera jättevolymer globalt inom teknikrelaterade yrken. Det är ju inte otänkbart att man i förlängningen kan vara något stort på spåren här med en global teknikjobbsajt med extremt låga priser, som komplement till organisationers användande av mångfalt dyrare rekryteringslösningar. För detta talar inte minst att problemet med att få tag i rätt folk/kompetens verkar vara ett allt mer tilltagande problem i många av de största I-länderna och inte minst i USA.

Det är ännu allt för tidigt att sia huruvida Techjobs kommer att bära frukt och trots snabb tillväxt räknar jag inte med några betydande tillskott från Techjobs-satsningen det närmaste året. Men om tillväxten fortsätter i liknande takt som nu, kommer man i förlängningen skapa en mycket stor databas inom teknikjobb, som i så fall kan ge oanade möjligheter att kapitalisera på när man väl är där. Blir tjänsten väl riktigt stor och populär, finns det säkerligen mycket man kan göra av den och inte minst höja priserna successivt när väl arbetstagare och arbetsgivare blivit ”beroende” av densamma. Det skulle inte förvåna mig om detta skulle vara lite av tanken med satsningen, som än så länge lever totalt i skymundan av bolagets satsningar på den svenska och tyska marknaden.

                             -Rekord i sikte?

Målsättningen är alltså att redan innan året är slut ha dubblerat säljstyrkan till 60 personer. Samtidigt är målet att öka säljarnas snittförsäljning. Med andra ord siktar ju bolaget på åtminstone dubblad omsättningstakt i relativ närtid. Med de tillväxtmöjligheter och de extremt gynnsamma marknadsförutsättningar som bolaget har nu och framöver, har jag svårt att tro att man nästa år sen plötsligt slutar öka säljstyrkan. Tillväxtutrymme finns det så det räcker och blir över på bolagets huvudmarknader. Samtidigt har bolaget mycket höga marginaler på merförsäljning, vilket gör att rörelsemarginalen kan stiga snabbt vid omsättningsökningar.

Tittar vi då på första kvartalet så var alltså omsättningen 11,4 Mkr. Detta med ett genomsnittligt antal säljare uppgående till 36 stycken. Rörelseresultatet var 1,7 Mkr och rörelsemarginalen 15,0 %. Det långsiktiga målet för rörelsemarginalen är som nämnts 35 %. Det hindrar förstås inte att detta överträffas enskilda år. 2005 och 2006 låg den exempelvis en bra bit över 40 %.

En dubblerad omsättningstakt torde som jag ser det gott och väl räcka för att åtminstone uppnå 35 %-målet. Om bolaget inleder 2016 med 60 säljare och sedan fortsätter öka styrkan, om än betydligt långsammare än den dubblingstakt man siktar på för i år, så torde det genomsnittliga antalet säljare för 2016 i kombination med en förhoppningsvis ökad snittförsäljning per säljare mer än väl räcka för en dubblerad omsättningstakt.

Om vi gör den enkla räkneoperationen att räkna om första kvartalet omsättning till årstakt, så var den ca 45,6 Mkr. En dubblering av detta skulle innebära 91,2 Mkr. För att rörelsemarginalen ska nå 35 % krävs då att den tillkommande försäljningen uppvisar en marginal på 55 %, vilket enligt det som jag genom åren läst om bolagets lönemodeller med delvis fast lön och delvis provision, inte borde vara omöjligt. Då skulle NetJobs nå ett rörelseresultat på 31,9 Mkr. Finansnettot är relativt försumbart, varför det skulle innebära ett resultat före skatt på 31,9 Mkr. Räknat på en skattesats om 30 % (skatten är visserligen 22 % i Sverige, men avsevärt högre i Tyskland) skulle det ge ett nettoresultat på 22,3 Mkr, motsvarande 1,08 kr per aktie. Det är något mer än vad bolaget nådde 2006.

Med i grunden såväl mycket gynnsamma marknadsförutsättningar som tillväxtmöjligheter på huvudmarknaderna, borde NetJobs enligt min bedömning denna gång kunna fortsätta växa lönsamt i många år framöver, vilket kan skapa dynamik i aktiekursen. Hur det går återstår att se, men jag är i alla fall för min del klar över att nuvarande aktiekurs har en hel del anpassning kvar innan den anpassats till de förändringar bolaget genomfört, de mycket kraftiga lyft som kommit till stånd på de underliggande marknaderna och bolagets tillväxtutrymme på dessa, de även långsiktigt gynnsamma marknadsförutsättningarna och bolagets planer på en mycket snabb ökning av säljstyrkan. Att NetJobs styrelse beslutat att återgå till tidigare utdelningspolicy (minst 70 %), gör inte förutsättningarna för en potentiell uppvärdering sämre.

Vinstrekordet för NetJobs på 0,98 kr per aktie nåddes som tidigare nämnts 2006 och aktiekursen toppade i samband med detta på runt 40 kr. Det då unga företaget har som jag ser det idag en betydligt bättre plattform för sina tillväxtambitioner, en bättre strategi och kostnadskontroll liksom bättre långsiktiga marknadsförutsättningar för tillväxt. Vidare har vi idag som sagt extremt låga räntor jämfört med 2006 och därmed också generellt höga p/e-talsvärderingar på börserna. NetJobs danska sektorkollega, det något större Jobindex, värderas för tillfället vid aktiekursen 1047 Dkr till ett p/e-tal på nästan 21 baserat på bolagets egen vinstprognos för i år. Alldeles i början av juli toppade aktien på 1378 Dkr innan Grexitoron grep tag i marknaden och gav en stor rekyl i aktien. P/e-talet var då ca 27.

Som jag ser det besitter inte Jobindex lika lukrativa tillväxtmöjligheter de närmaste åren som NetJobs med sin upptrappning på den mycket större tyska marknaden och sina välpositionerade nischsajter. Faktum är att jag för övrigt anser att NetJobs skulle kunna vara en alldeles utmärkt uppköpskandidat för bl a Jobindex. Jobindex har också starka finanser och skulle som jag ser det må bra av att få fler aktieägare. Om man skulle få för sig att köpa NetJobs skulle man då kunna göra det med en viss andel egna aktier som betalning.

NetJobs har en hög ägarkoncentration (internetentreprenören Henrik Kvick äger ensam ca 70 %) och oftast relativt tunn omsättning i aktien, något det kan bli rejäl ändring på om bolaget når de framgångar jag ser framför mig. Jobindex har en liknande låg omsättningshastighet i sin aktie och en ännu större ägarkoncentration. Om NetJobs skulle bli uppköpt, så är det för övrigt inte första gången dess huvudägare Henrik Kvick som storägare är med om att sälja börsbolag. Många minns säkert Entraction, som under buller och bång köptes upp av IGT 2011 och gav Kvick jackpot på sitt stora ägande.

Hursomhelst. Nu är inte uppköpsmöjligheter skälet till min tilltro till NetJobs-aktien. Men det skadar aldrig att jämföra sektorkollegor, speciellt inte de vars verksamheter på fler punkter tangerar men samtidigt också kompletterar varandra såsom NetJobs och Jobindex faktiskt gör. Framför allt ger det relativobjekt att förhålla sig till och ställa och jämföra sina förväntningar mot. Jag kan inte heller låta bli att tänka tanken att en investerare som Kvick någonstans borde ha en exitplan för sitt stora ägande. Och varför skulle han inte passa på någon gång under det uppsving som jag förväntar de närmaste åren? Den som lever får se.

Sällsynta fynd

Jag har tidigare tyckt att det börjat bli riktigt ont om köpvärda aktier bland småbolagen. Detta förhållande tycker jag har förstärkts sedan i våras. Visst finns det fortfarande intressanta bolag vars aktier har mer potential om börsklimatet håller sig positivt. Men skillnaden mot längre tillbaka är enorm. Jag föredrar som bekant att leta fram enligt min mening gravt underskattade aktier som jag bedömer står inför att bli upptäckta i samband med att företagen ifråga når framgångar. Aktier där den möjliga potentialen överstiger rådande börskurs extremt kraftigt, vilket medför att det finns ett mycket stort utrymme för att relativt snabbt få vara med på en kraftig uppvärdering om jag får någorlunda rätt i mina analyser och antaganden.

Genom att fokusera på att ligga placerad i dessa endast så länge marknaden enligt min bedömning ännu totalt underskattar potentialen och inte har intecknat framtidspotentialen märkbart, undviker jag erfarenhetsmässigt också att vara placerad i extremt uppskruvade aktier där marknaden redan har stora förväntningar som kan börja komma på skam. NetJobs är liksom i våras Advenica ett av de som jag ser det extremt svårfunna undantagen idag, där jag bedömer att marknaden ännu inte insett möjligheterna.

Från att tidigare ha vaskat fram än det ena, än det andra bolaget är det verkligen både ljus och lykta och mikroskop som gäller för mig sedan en tid. Mig personligen säger detta främst två saker. Dels gäller det att välja aktier med om möjligt ännu större noggrannhet, dels gäller det att generellt ytterligare minska sitt risktagande inklusive att öka likvida medel ytterligare.

Tålamod och självförtroende

Mitt största aber ända sedan tonåren har varit att jag allt för ofta när jag hittat en kommande kursvinnare, sedan har antingen sålt för tidigt i en uppgång för att sedan ”köpa tillbaka billigare” men istället ofta blivit stående utanför när uppgången fortsatt. Eller helt enkelt saknat självförtroende nog för att våga lita fullt ut till mina bedömningar om framtiden och därför allt för ofta låtit mig nedslås av andras motsägande åsikter, och allt för ofta också tyckt att det verkat som om jag varit den ende eller en av få att tro mig ha upptäckt en kommande kursvinnare modell större och därför snart börjat tänka att jag varit för optimistisk och därmed sålt alldeles för tidigt.

Är det något jag ännu har mycket att lära inom så är det just detta. Nu är det visserligen stor skillnad mot en gång i tiden då jag kunde ge upp nästan direkt och ofta helt avstå köp i väntan på att få se andra känna samma optimism, men ännu har jag en bra bit kvar innan jag kan känna mig helt nöjd med självförtroendet liksom självkännedomen. En annan inte sällan störande effekt är att min analytiska sida ständigt och jämnt analyserar vartenda bolag jag finner det minsta intressant. Även om så gott som samtliga avfärdas som havande otillräcklig potential relativt risken, så blir det i åtminstone goda börstider ganska många potentiella storvinnare jag hittar, vilket i sig gör det svårare att följa med längre på uppresan när nya oupptäckta guldklimpar glimmar till i ögonvrån.

De senaste åren har inneburit en osannolik uppgångsperiod i många småbolag och har man som jag lyckats hitta ett stort antal vinnare och endast ett mindre antal förlorare, spelar det visserligen mindre roll att man allt för tidigt blivit stående på perrongen i många bolag. Det ligger dessutom i sakens natur med min strategi att ligga i småbolag endast så länge jag utifrån mina bedömningar anser att de är helt felaktigt och orimligt underskattade med alldeles för låga förväntningar, för att sedan kliva av om den mest omedelbara underskattningen prisats bort. Riskerna i småbolag är betydligt större än i de största bolagen, men en annan sak jag lärt mig genom åren är att den av mig upplevda verkliga risken är som allra minst när jag hittar en som jag ser det totalt underskattad aktie i ett bolag där en mycket positiv utveckling är sannolik, samt att den verkliga risknivån sedan ökar i takt med en eventuell uppgång.

Kraftiga kursuppgångar i samband med nyheter från bolagen ifråga har varit ett vanligt tillfälle där jag sålt bort mig när jag tyckt att marknaden reagerat för snabbt, och jag trott på en mer utdragen rekyl som kunde ge möjlighet till billigare återköp plus att kapitalet skulle vara fritt för andra investeringar under tiden. Dessvärre verkar det ofta vara så, att när det väl börjar komma kraftigt positivt kurspåverkande nyheter så har man från början varit helt rätt ute i såväl antagandet att aktien ifråga varit mycket kraftigt underskattad som att bolaget ifråga står inför stora framgångar.

Efter flera år med en rad stora kursvinnare som fastnat i mitt nät, har det under det senaste året blivit mycket svårare att hitta de där riktiga guldkornen och sedan i våras har detta blivit än tydligare. Jag har tidigare upprepade gånger skrivit om detta och de enligt mig förhöjda riskerna med småbolagsplaceringar. Idag är läget ännu mer accentuerat. Det gör att åtminstone jag väljer nya placeringar med ännu större omsorg och skepsis samtidigt som min oro för den generella börsutvecklingen allt oftare får styra mitt agerande.

I nuläget har jag mycket svårt att hitta fler nya vinnarkandidater av samma dignitet som tidigare de senaste åren. Därför blir det mestadels redan från början kortsiktigt tänkta affärer i dels särskilt intressanta och snällt prissatta nyintroduktioner, och dels kortare inhopp i mer måttligt underskattade aktier liksom bolag där jag ser oväntat positiva om än inte helt omvälvande händelser som troliga. Detta är för mig själv en varningssignal om att det finns betydligt mindre oväntat positivt som återstår än tidigare de senaste åren. Vi kanske närmar oss slutet på den här uppgångsperioden?

Visserligen anser jag att Europa har möjlighet att konjunkturmässigt återhämta sig snabbare än vad bedömare prognostiserar och att USA mycket väl kan komma in i ett nytt uppsving. Men samtidigt hägrar kanske någonstans också högre marknadsräntor och bolagsvärderingarna är historiskt höga, så dessa båda aspekter kanske ungefär tar ut varandra så att aktiemarknaderna kommer uppvisa mycket måttlig avkastning kommande år? Eller så får avsaknaden av nya bestående börsrallyn i sig effekten att placerare börjar sälja av i stora skaror? Men var ska dessa då placera sina pengar? Även om marknadsräntorna tickar uppåt en bit lockar ju knappast räntebärande placeringar i någon större utsträckning. Minskad skuldsättningsgrad, främst avseende bostadslån, liksom insättande av en större andel egna pengar av förstagångsköpare av bostad, kanske däremot på marginalen kan suga en del kapital från marknaden?

Nej, inget är på förhand säkert i börsvärlden. Ett som däremot är det är att vi har haft en enastående och lång uppgångsperiod i småbolag och att småbolag generellt kan få det väldigt tufft den dag aktiemarknaden som helhet vänder ned. Detta är väl värt att hålla i minnet liksom att säkra ytterligare av de senaste årens avkastning.

NetJobs avlägger kvartalsrapport för årets andra kvartal imorgon fredag den 14 augusti. Jag har länge studerat bolaget och dess marknad innan jag börjat känna mig successivt övertygad. En nära förestående delårsrapport är alltid ett stort riskmoment. Har man gjort felaktiga bedömningar och antaganden kan det slå extra hårt om rapporten ifråga bjuder på negativa överraskningar och besked. Jag hoppas dock att jag är rätt ute denna gång och tänker syna rapporten. Så länge jag ser anledning att kvarstå vid min bedömning om att marknaden mycket kraftigt underskattar bolagets potential och troliga utveckling, kommer jag så länge de allmänna börsutsikterna inte oroar mig stort liksom tidigare invänta att bolaget ger marknaden anledning att värdera upp detsamma avsevärt.

Nu tror jag att det börjar hända verkligt stora saker med NetJobs omsättning och resultat först under det fjärde kvartalet. Men förverkligas det lyft i bolagets verksamhet som jag hoppas på, är det som oftast på aktiemarknaden troligen bara en tidsfråga innan detta börjar märkas och aktiemarknaden justerar upp värderingen avsevärt. Redan innan en eventuellt första stark delårsrapport, kan ju statistik och annonsflöden på bolagets sajter liksom informationsgivning från bolaget också mellan delårsrapporter ge anledning att höja förväntningarna, liksom positiv framtidsinriktad information i en i övrigt högst normal delårsrapport.

Även om det kanske är lite för tidigt att hoppas på kanonrapporter redan från och med morgondagens rapport, så blir just denna väldigt viktig i bemärkelsen att jag åtminstone vill få en bekräftelse på att det initiala uppsving som märkts av i de senaste rapporterna bara varit små förskalv inför, som jag hoppas, kommande rapporter av rena rama jordbävningskaraktären. Jag hoppas att bolaget ska kunna kapitalisera mycket stort på den, som jag ser det, extremt gynnsamma position som det nu befinner sig i inför fortsättningen och skulle bli mycket besviken om inte omsättning och resultat lyfter mycket kraftigt från och med som senast rapporten för årets sista kvartal. En dålig rapport imorgon skulle eventuellt kräva att jag omvärderar hela tänket, medan en positiv rapport blir ännu en pusselbit som för mig pekar på att jag träffat rätt.

Mina förväntningar på rapporterna för kvartal två och tre är framför allt att de ska visa på ett nytt fall framåt relativt nivåerna som nåddes under fjärde kvartalet förra året och första kvartalet i år, vilka ju i sig innebar ett lyft. Men det är från och med det fjärde kvartalet i år som jag räknar med att de största lyften börjar komma, när satsningarna på framför allt den tyska marknaden hunnit sätta sig lite.

Ta väl hand om er och varandra!

P.S. Vill du ha ett e-mail som upplyser dig varje gång jag uppdaterar bloggen, eller komma i kontakt med mig via e-mail? Då skriver du till xxx@gmail.com där du byter ut ”xxx” mot ”klarsynthetsbloggen”, så ser jag till att hålla dig uppdaterad. Jag skriver ut adressen på detta krångliga vis för att minska risken för att spamrobotar samlar in och spammar sönder densamma.

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.

Annons

Trendryttare under radarn

Det exempellösa bioteknikrallyt på aktiemarknaden, som inte minst ni som länge läst min blogg kunnat ta del av genom mångdubblande kursraketer som exempelvis Kancera, DexTech Medical, Saniona och Immunicum, har inte endast fört med sig att det gått att få osannolikt bra avkastning i ett flertal aktier om man positionerat sig i rätt tid. Nej, det har som jag ser det också fört med sig en annan mer oväntad effekt. Nämligen den att hungern efter nya bioteknikvinnare blivit så stor, att en hel del placerare verkar ha missat mer uppenbara vinnarkandidater inom andra branscher, som ligger mitt framför deras näsor.

Jag tänker här på bolag inom andra teknikintensiva branscher. Teknikintensiva bolag, oavsett det är bioteknik, medicinteknik, IT-relaterat eller annat är ju generellt min specialitet (jag har som bekant tajmat snabba mångdubblingar i exempelvis Phase Holographic, OptiFreeze, Ortoma, JLT, Starbreeze, m fl för att nämna bara några av de utanför biotekniksektorn). I dagens analys tänkte jag sätta lite ljus på ett av de bolag jag anser att marknaden just nu förbiser, nämligen det First North-noterade Advenica.

Bolaget har som jag ser det bästa tänkbara förutsättningar för att bli hett villebråd bland placerare och goda förutsättningar för värdedrivande nyheter framöver. Advenica kommer enligt min bedömning kunna rida på ett antal starka globala trender, där bolaget nu ligger utomordentligt väl positionerat för att kunna kapa åt sig stora affärsvolymer, och är därför en av mina senaste nyinvesteringar. Jag ser mycket stora likheter med Protect Data, som för ungefär ett decennium sedan gjorde en makalös kursresa och ungefärligen 40-dubblade sitt börsvärde på några enstaka år. Bolaget blev sedermera också uppköpt, ett ”öde” som mycket väl kan ”drabba” även Advenica framöver.

En av de främsta inom cybersäkerhet

Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system. Advenica, som varit med i svängen ända sedan tidiga 90-talet är faktiskt ett av endast fyra bolag i hela världen som erhållit högsta certifiering av sin VPN-teknologi av EU. Med sin omfattande erfarenhet och gedigna spetskompetens kan bolaget tillgodose behovet av extraordinära säkerhetslösningar hos exempelvis centrala och lokala myndigheter, försvarsorganisationer och företag med höga säkerhetskrav.

I september noterades aktien på First North Premier, den del av First North där det ställs betydligt högre krav på upplysnings- och redovisningsstandarder. Valet att notera Advenica på Premier-segmentet av First North syftar till att förbereda bolaget på en huvudmarknadsnotering. Inför noteringen gjordes en listningsemission på kursen 15,20 kr, som inbringade totalt 45 Mkr före emissionskostnader. Dessförinnan gjorde Advenica en annan emission under fjolåret, som inbringade drygt 25 Mkr före emissionskostnader. Bolaget, som hittills fört en relativt anonym tillvaro har fått se sin kurs backa långt under introduktionskursen. Sedan årsskiftet har utvecklingen dock planat ut och kursen har sedan dess pendlat runt 7 kr. Senast betalt är för tillfället 7,50 kr, motsvarande ett börsvärde på ca 95 Mkr.

Tidpunkten för listningsemissionen och noteringen är ingen slump. Bolaget har de senaste åren satsat stenhårt på att utveckla nya produkter för en massmarknad. Det har varit en kostsam strategi, som dock enligt min bedömning ser ut att börja betala sig stort framöver. Det har väl knappast undgått någon vilka dataintrång och datastölder som skett de senaste åren på finansinstitutioner, myndigheter, mediebolag osv. Den uppkopplade världen har gått in i en ny tid av säkerhetsrisker, när system med extremt känslig information behöver kunna kommunicera med andra system. Och det är här Advenicas lösningar och produkter kommer in i bilden.

Säkerhetsskandalerna på senare år har dessutom fört med sig ökade krav på att säkerhetslösningar ska vara regionalt och lokalt framtagna och levererade. Därför är Advenicas certifiering på högsta säkerhetsnivå i EU synnerligen betydelsefull, speciellt som Advenica är endast ett av fyra bolag i hela världen med denna certifiering.

Stark position på mångmiljardmarknad

I många små bioteknikbolag lockar chanserna att om 5-15 år kunna få ta del av en potentiell mångmiljardmarknad. Detta gäller ju inte minst många bolag som forskar kring cancer. Inte sällan ser man extremt spekulativa uppskattningar av den potentiella marknaden för ett visst bolags projekt. Men i själva verket är det som regel endast en liten del av marknaden för en viss indikation som i första hand kan komma på fråga. Efter flera långvariga, riskabla och dyra utvecklingssteg och studier. Och konkurrensen blir ofta mördande med många preparat som delar på kakan. Även preparat som nått hela vägen fram till marknadsgodkännande kan i slutändan visa sig bli en besvikelse försäljningsmässigt. Allt detta är lätt att glömma bort.

För att fler indikationer ska bli tillgängliga krävs som regel nya kostsamma och tidskrävande studier som kan fallera på första bästa oförutsedda bakslag. Varje indikation har sina speciella egenskaper och förutsättningar, och ett aldrig så lovande preparat visar sig ofta fungera bäst för en eller flera delgrupper inom en enda eller ett fåtal indikationer.

Samtidigt har vi bolag likt Advenica, som vänder sig till en mångmiljardmarknad i extrem tillväxt med unika lösningar och produkter som redan finns färdiga och vinner allt mer terräng. Till råga på allt har bolaget en unik position utifrån sin erfarenhet, kompetens och certifiering. Vad många troligen inte tänker på, är att helt nya behov uppstått på marknaden för IT-säkerhet. På samma sätt som det en gång uppstod behov av brandväggar, antivirusprogram, antispionprogram osv. Men precis som tidigare handlar de nya behoven om allt mer komplicerade lösningar, som ytterst få bolag har den rätta kompetensen att fullt tillgodose.

Förra året växte Advenica med drygt 26 % till 38 Mkr i omsättning. Det var sämre än bolaget hade räknat med och förklaras av komplexa avtalsförhandlingar som medförde att några affärer försköts till 2015. Mycket riktigt slöt man redan i januari i år sen ett stort flerårsavtal med FMV (Försvarets materielverk) för perioden 2015-2017 till ett värde av 18 Mkr, dessutom med en option på tilläggsbeställningar om ytterligare så mycket som 38,4 Mkr. Det finns därför som jag ser det redan här all anledning att räkna med att bolagets tillväxt accelererar framöver. I grunden ligger samtidigt den starka marknadstillväxten och det uppvaknande som nu sker på säkerhetskritiska organisationer världen över, som kan komma att ge en ketchupeffekt i beställningar i många år framöver.

Ska slå mynt av sin unika kompetens – Skördetid stundar

Sverige har som bekant en lång tradition av att vara framstående inom IT. Advenica var ett av bolagen som var tidigt ute. Redan 1993 grundades företaget (hette då Business Security) och till en början utvecklade och sålde man huvudsakligen röst-, fax- och datakrypton av särskilt hög kvalitet på en global marknad. I början av 2000-talet styrdes verksamheten om till kryptering av IP-baserad kommunikation.

2007 certifierades Advenicas SecuriVPN-system för nivån ”Top Secret” i Sverige och 2011 certifierades lösningen för nivån ”Secret” inom EU, vilket är den högsta produktklassificeringsnivån och som endast tre andra företag i hela världen lyckats med. Produkten har sedan dess levererats i stor omfattning till försvarskunder i Sverige och ytterligare några länder inom EU.

Om vi tittar historiskt så har Advenica mestadels haft projektförsäljning med få men stora kunder. Sedan år 2000 har bolaget riktat sig mot den klassificerade marknaden i Sverige (försvar och myndigheter) med avancerade produkter och lösningar för säkerhet inom IP-baserade nätverk. Inriktningen medförde stora variationer i intäkterna mellan enskilda år. Men 2010 togs ett strategiskt beslut att påbörja arbetet med att ta tillvara på den teknologi man utvecklat, för att kommersialisera produkter och lösningar genom att adressera en bredare marknad med betydligt större volymer. Man siktar nu alltså även på den mycket stora oklassificerade kommersiella marknaden. I sammanhanget ska jag påpeka att klassificerade produkter är sådana som certifieras för olika säkerhetsnivåer av EU och/eller NATO samt av nationella myndigheter i respektive EU-land.

Lösningar för att skydda IP-baserade nätverk har hamnat allt mer i fokus i takt med att mängden av och komplexiteten i cyberattacker ökat kraftigt. De stora informationsläckor som omtalats i media det senaste året har ökat medvetenheten om cyberhot bland myndigheter, företag och allmänhet. Flera av informationsläckorna har kunnat härledas till amerikanska myndigheter, vilket i sin tur medför att efterfrågan på europeiska produkter och tjänster ökar. Samtidigt förväntas den europeiska marknaden fördubblas till år 2020.

Under våren förra året lanserade Advenica sitt första cybersäkerhetserbjudande, SecuriConnect, för den kommersiella marknaden. Därigenom når bolaget ut till en bredare marknad med kunder inom lokala myndigheter, kritisk infrastruktur och sjuk- och hälsovård. Under det fjärde kvartalet i år är det sedan dags för bolaget att lansera sitt datasluss-projekt, SecuriCDS High Assurance Filter (SecuriCDS HAF), i form av ett unikt cybersäkerhetserbjudande. Det uppges redan vara mycket efterfrågat på den europeiska marknaden. Till att börja med kommer produkten att rikta sig mot kunder inom nationell säkerhet, myndigheter och kritisk infrastruktur samt i ett senare skede mot finansiella institutioner som exempelvis banker och försäkringsbolag. De nya produkterna breddar således Advenicas kundbas till nya segment och ökar attraktionskraften för bolagets produkter på den europeiska marknaden.

I början på november lanserade Advenica faktiskt en ny version av SecuriConnect. Denna har en mängd förbättringar både vad gäller prestanda och användarvänlighet, något som är centralt för Managed Security Service-leverantörer och för kunder som driftar sin egen cybersäkerhetslösning. Denna uppdaterade version av SecuriConnect är den senaste versionen av en problemfri och penetrationssäker kommunikationslösning, som kan användas riskfritt i ett managerat säkerhetssystem. Den patentsökta lösningen för att separera den känsliga datatrafiken från själva administrationsdomänen, Three Domain Separation by Advenica, är en huvudfunktion för alla som behöver hantera känslig information utan att riskera dataläckage och möjliggör outsourcing av säkerhet på ett helt nytt och unikt sätt. (Observera: På sena eftermiddagen idag kom nyheten att Advenica fått patentet för den unika lösningen beviljat i USA. Eftersom analysen var mer eller mindre färdigskriven när den mycket betydelsefulla nyheten kom, lägger jag in ett separat avsnitt om det beviljade patentet allra längst ned i dagens analys, som i övrigt omnämner lösningen som endast patentsökt.)

De allra flesta organisationer jobbar med såväl publik som skyddsvärd information i sina IT-system. Därför måste de också skydda den allra känsligaste informationen när de ansluter sina IT-system till andra nätverk. Här är SecuriCDS (CDS = Cross Domain Security) sedan tidigare Advenicas lösningar för kommunikation inom och mellan domäner, som möjliggör ett tryggt och säkert informationsflöde mellan såväl interna som externa IT-system. Advenicas utbud av filter, för hög säkerhet med avancerade filtreringsfunktioner, och datadioder ger användarna möjlighet att ansluta sina nätverk till omvärlden med bibehållen hög säkerhet och integritet.

Traditionellt har Advenica arbetat med egen säljorganisation gentemot myndigheter inom nationell säkerhet. Detta ska fortsätta samtidigt som utvalda samarbetspartners ska agera som komplement. Inom bolagets nu prioriterade marknader – kritisk Infrastruktur, hälso- och sjukvård samt myndigheter som alla visat tydligt intresse och behov av ökad informationssäkerhet – är dock strategin annorlunda. Här söker man aktivt partnersamarbete, vilket också resulterat i att man redan tecknat flera viktiga partneravtal under 2014 och i början av 2015. (Kritisk infrastruktur är exempelvis telekommunikation, transport, eldistribution och vattenförsörjning. Denna är beroende av IT-system för förvaltning, övervakning och kontroll. Till skillnad mot tidigare är dagens industriella styrsystem allt oftare integrerade med andra interna och externa nätverk och har därigenom gjorts tillgängliga via publika nätverk som Internet och handburna enheter. Anslutningarna utsätter styrsystemen för nya typer av hot och kräver därmed en ny nivå av skydd.)

En tydlig trend inom bolagets nu prioriterade marknader är att man köper informationssäkerhet från externa tjänstebolag genom så kallade MSS-lösningar (Managed Security Service). Detta innebär samtidigt en förhöjd exponering och risk för dataläckage samt komplicerade juridiska ansvarsförhållanden. Advenicas produkter har här en design med inbyggda funktioner, som gör det möjligt för MSS-bolag att tillhandahålla denna typ av tjänst utan att de själva kan ta del av känslig information. Därigenom minskar kundens riskexponering. Advenicas lösning är den nyss nämnda Three Domain Separation by Advenica. Den unika lösningen har sitt ursprung i de hårda krav som bolagets traditionella kunder ställer. En av Advenicas affärsmodeller ger möjlighet att abonnera på en säkerhetslösning baserat på månads- eller kvartalsavrop. Det ger kunden, med bibehållen högsta säkerhet, flexibilitet att upphandla exakt den kapacitet som efterfrågas.

Arbetet med att lägga grunden för de nya produkterna och en vidare expansion i Europa har inneburit att bolaget haft flera tunga investeringsår på raken. Men nu går man som jag ser det mot sin stora skördetid. Med sina nya produkter och den breddade inriktningen öppnas helt nya möjligheter för Advenica, som därmed ligger utomordentligt positionerat för att rida på den urstarka trend som ökade satsningar på cybersäkerhet utgör. Som litet bolag med unika erbjudanden har man dessutom alla förutsättningar att växa mycket snabbare än marknaden som helhet. Målet är faktiskt att nå ett positivt rörelseresultat redan i år. Advenica anger själva att man med sina nya produkter ökar den adresserbara marknaden tiofalt.

Bolaget har gjort och gör stora investeringar i utveckling och att bygga ut försäljningsorganisationen och försäljningskanalerna. Mycket riktigt har Advenica sedan introduktionen i höstas också slutit en rad avtal med samarbetspartners och väletablerade distributörer i Europa och många fler lär följa enligt min bedömning. Samtidigt är kassan nu extremt välfylld och bolaget saknar långfristiga skulder. Således finns alla förutsättningar på plats för att Advenica nu successivt ska kunna föra ut sina unika erbjudanden i stor skala till hela den stora europeiska marknaden.

Positionerat att rida på starka trender

Förstärkt cybersäkerhet är på enorm frammarsch, inte minst efter många spektakulära och allvarliga hackerattacker. Men också i sig pga att informationsteknologin nu tagit över i princip överallt samtidigt som behovet av löpande kommunikation mellan system ökar våldsamt, och exponerar känslig information i dessa liksom systemen i sig för extrema risker.

Det är inte endast organiserad brottslighet, politiska grupperingar och terrorgrupper som ligger bakom hoten. Nej, samtidigt spekuleras det allt mer om att nutidens och framtidens krigföring flyttar ut på nätet och adderar ytterligare extrema cyberhot mot bl a kritisk infrastruktur, försvar, myndigheter, finansiella institutioner och mediebolag. Många spekulerar och hävdar att det redan pågår. Anklagelser har riktats mot såväl Kina, Ryssland, Nordkorea och USA för att nämna några.

Inom EU ökar samtidigt medvetenheten och efterfrågan på inhemska säkerhetslösningar från EU. Inte minst Edward Snowdens avslöjanden har dessutom orsakat enorm uppmärksamhet på säkerhetsmarknaden, och spätt på utvecklingen där europeiska organisationer nu är än mer angelägna om att byta ut nordamerikanska produkter mot betrodd lokalproducerad europeisk teknik.

Här är det på sin plats att påpeka den amerikanska dominansen bland leverantörerna. Amerikanska leverantörer stod för ca två tredjedelar av EMEA-marknaden (EMEA = Europa, Mellanöstern och Afrika) för nätverkssäkerhetslösningar till företag. Eftersom den absoluta majoriteten av försäljningen inom EMEA går till Europa föreligger det således ett anmärkningsvärt stort europeiskt beroende av amerikanska leverantörer, ett beroende många nu alltså vill bort ifrån. Detta samt den kraftiga tillväxten på marknaden för IT-säkerhetsprodukter i sig, gör att Advenica som ett av endast fyra bolag i världen med EU-certifiering av VPN-teknologi på högsta nivå sitter i en guldsits inför framtiden.

I förra veckan framkom det dessutom att till och med flygsäkerheten är allvarligt hotad av hackare. IT-säkerheten i många passagerarplanstyper är så dålig att hackare kan ta sig in i systemen och ta kontroll över planen. Allt enligt den amerikanska granskningsmyndigheten GAO. GAO pekar särskilt ut de över hela världen frekvent använda flygplanstyperna Boeing 787, Airbus A380 och nya Airbus A350. Dessa beskrivs som extra känsliga då de trådlösa nätverken i kabinen är sammanbyggda med de datorer som styr och övervakar planen. Representanthusets trafikutskott, som beställt rapporten av GAO, efterlyser nu bättre IT-säkerhet.

Och tar vi ett exempel på närmare håll så resulterade de stökiga förhandlingarna om den svenska försvarsbudgeten i veckan i kraftiga ökningar för de närmaste åren, närmare bestämt får Försvaret 10,2 miljarder kronor i ökad budget för åren 2016-2020. Partierna hade länge svårt att enas om nivåerna, men de Rödgröna och Alliansen var trots allt hela tiden överens om att öka budgeten. Anledningen är det förändrade säkerhetspolitiska läget. Problemet är just nu detsamma på många håll i världen, inte minst i Europa, där man också föreslår att öka försvarsbudgetarna. Advenicas stora avtal med FMV i slutet på januari kommer därmed troligen kunna följas av kraftigt ökande intäkter även från denna del av verksamheten.

Den stora hackerattacken mot Sony Pictures undgick väl ingen. Vid attacken stals och offentliggjordes enorma mängder information, såsom ännu outgivna filmer, information om anställda och deras mailkonversationer, chefers löner med mera. Och American Express råkade ut för att enorma mängder kundinformation stals och offentliggjordes. Samma sak har hänt andra jättar i branschen. Attackerna har blivit allt större och allvarligare till sin natur. Så som utvecklingen ser ut just nu kan det vara en tidsfråga innan den riktigt stora katastrofen inträffar, och det går inte längre att ignorera det skriande behovet av kraftigt ökade investeringar i cybersäkerhet. Så enkelt är det.

Bollen är visserligen redan i rullning, men frågan är om det inte stundar en oanad ketchupeffekt i dessa investeringar inom de närmaste åren, där fler och fler stora organisationer på kort tid mer eller mindre samtidigt kommer vara tvungna att mycket kraftigt öka investeringarna i cybersäkerhet. Följa-John-effekten kan dessutom bli påtaglig när plötsligt ingen vill vara sämre än den andre. Vidare är det ett faktum att resurserna för att leverera ökad cybersäkerhet är begränsade. Det är exempelvis ytterst få bolag i världen som kan leverera lösningar av Advenicas klass. Därför kan marknaden inom de närmaste åren komma att hettas upp våldsamt, med extrem tillväxt och extrema marginaler som följd.

Stor marknad i kraftig tillväxt

Marknaden för IT-säkerhet uppskattades globalt vara värd närmare 40 miljarder dollar redan 2010. Världsmarknaden förväntas växa till 155 miljarder dollar 2020, dvs om fem år. Det motsvarar en årlig tillväxt på 14,5 %. 2010 stod Nordamerika för ungefär 39 % av marknaden, Europa för ca 29 % och Asien för ca 25 %.

Tittar vi närmare på den del av IT-säkerhetsmarknaden som utgörs av MSS-lösningar, så omsatte den i EMEA nära 2,6 miljarder dollar 2010. Den förväntas växa med i genomsnitt 18,5 % per år och redan 2017 omsätta 8,4 miljarder dollar. 2010 gick 88 % av försäljningen inom EMEA till Europa, varav Skandinavien 6,9 %. Förutom de grundläggande faktorer som driver på tillväxten inom IT-säkerhetsmarknaden, gynnas MSS-marknaden också specifikt av den ständigt tilltagande trenden med kostnadskontroll gällande inte minst just IT-kostnader. Det ökar i sig efterfrågan på abonnemangsliknande produkter såsom MSS-tjänster.

Den starka tillväxten på MSS-marknaden sker trots att det finns en naturlig inneboende motvillighet mot att förlita sig på MSS-tjänster. Rädslan att tappa kontroll över känslig information ligger bakom. För många är det alltså långt ifrån självklart att outsourca sin IT-säkerhet till en extern part. Även i det här perspektivet framstår Advenicas produkter som vinnare. Detta bl a genom bolagets lösning med tredomänseparation och det stora förtroende bolaget har inom försvar och nationell säkerhet. Information, nyckelproduktion samt administration är separerade från varandra i Advenicas patentsökta tredomänseparation. Det möjliggör att övervakning och drift kan hanteras av kunden eller med fördel läggas ut till en driftspartner, eftersom den som administrerar systemet inte har någon åtkomst till den krypterade datan.

Under måndagen kom för övrigt en nyhet som med all önskvärd tydlighet visar att stora aktörer nu positionerar sig för en explosiv tillväxt på MSS-marknaden. Ericsson och Intel gick då ut med nyheten att man börjat samarbeta för att erbjuda MSS till telekomoperatörer. Det här är enligt min erfarenhet en nyhet av yttersta signalvärde. Enligt min bedömning visar det närmast att de marknadsprognoser som ligger för MSS-marknaden kommande år troligen är i underkant, och att det är här och nu som det börjar lossna på allvar.

I listningsprospektet (daterat 15 augusti 2014) angav Advenica att man då uppskattade den adresserbara europeiska marknaden inom MSS-området till ca 2,8 miljarder kronor för bolagets del, och att en långsiktig penetrationsnivå kan komma att överstiga en tvåsiffrig procentuell nivå. För företagets dataslussprodukter uppskattade man att den europeiska marknaden uppgår till ca 2,3 miljarder kronor. Således räknade man med en totalt adresserbar marknad på ca 5,1 miljarder kronor. Kikar vi på 2020 borde denna i analogi med ovanstående ha växt till åtminstone 12-14 miljarder kronor, om inte mer med tanke på att det kan bli en förlösande explosion de närmaste åren.

Det ska poängteras att Advenica i sina uppskattningar av adresserbar marknad endast inkluderade den publika marknaden, dvs offentliga myndigheter. Man inkluderade alltså över huvud taget inte den ännu större marknad som riktar sig mot kommersiella verksamheter. Men bolaget påpekade i sammanhanget att man i ett andra steg avser att inkludera även denna i sin bearbetning av marknaden. Här tillkommer således en oerhört stor ytterligare potential när bolaget är redo. Vidare är det alltså endast Europa som Advenica än så länge adresserar. Tittar man globalt är marknaden uppskattningsvis ungefär 3,5 gånger större.

Advenica har en portfölj av unika produkter och erbjudanden som dels är på väg att utökas, dels är på väg att successivt föras ut till en bredare marknad. Den adresserbara marknaden ser således ut att öka mycket kraftigt de kommande åren samtidigt med att bolaget på ett helt nytt sätt börjar slå mynt av sin unika kompetens och erfarenhet. Över huvud taget har man ett antal odiskutabla konkurrensfördelar, som jag tror kommer lägga grunden för stora landvinningar den närmaste femårsperioden.

Advenica har flexibla och kundunika produkter där bolagets smarta tredomänseparation ingår, vilka möjliggör säker outsourcing. Man har en VPN-produkt som är EU-certifierad på högsta möjliga produktklassificeringsnivå och nationella certifieringar i bl a Sverige, Slovakien och Litauen. Bolaget har sin egen FoU-funktion med omfattande teknik- och branschkunskap samt ett långt och dokumenterat samarbete med FMV. Slutligen är man ett europeiskt bolag, vilket ger trovärdighet efter den senaste tidens avlyssningsattacker från bl a USA, som minskat tillförlitligheten till produkter från USA m fl länder.

Ett värderingsscenario

I prospektet inför listningsemissionen satte Advenica upp målet att nå en årlig tillväxt om 50 % för 2014 och 2015, samt ett positivt rörelseresultat för 2015. Som bekant nådde man inte ända fram för 2014, till följd av komplexa avtalsförhandlingar som medförde att affärer försköts till i år, exempelvis den stora FMV-ordern i januari. Just målet om 50 % tillväxt 2014 var något som jag tvivlade på när bolaget genomförde sin emission. Detta tillsammans med att jag bedömde att det skulle ta lite tid för marknaden att sätta sig in i och fullt ut förstå bolagets verksamhet, gjorde att jag avstod att teckna och istället valde att invänta billigare kurser efter noteringen.

När det inte blir ett rally direkt vid eller strax efter en nynotering är det nästan ofrånkomligt att kortsiktiga spekulanter utan långsiktiga intressen i det nya bolaget säljer ut sina aktier. Om det då rör sig om ett bolag vars verksamhet är komplex och kräver lite ansträngning för att fullt ut förstå, blir det lätt en omotiverad nedgång under låg omsättning efter noteringen, precis så som det nu blivit.

Att jag betvivlade att man skulle nå tillväxtmålet 50 % redan 2014 hade att göra med det faktum att jag bedömde att breddningen av verksamheten skulle börja slå igenom på allvar i försäljningen först från och med i år, närmare bestämt under andra halvåret. Samma sak vad gäller investeringar i cybersäkerhet i sig. Det senaste dryga årets stora globala uppmärksamhet kring bristerna i cybersäkerhet leder troligen till accelererad tillväxt på marknaden och kraftigt ökad efterfrågan på just Advenicas erbjudanden, men dylikt brukar ta ett år på sig för att börja slå igenom på allvar pga de långa och komplexa beslutsvägar som övergripande investeringar i IT-säkerhet vanligtvis ska passera. Tajmingen i samarbetet mellan Ericsson och Intel visar nu med all önskvärd tydlighet på just detta.

Av samma anledning tror jag på en successivt accelererad tillväxt för Advenica framöver, där tillväxten i år successivt tilltar för att runt årsskiftet (slutet 2015 och början 2016) vara mycket hög och sedan öka de närmaste åren. Advenica gynnas här inte endast av den starka tillväxten på IT-säkerhetsmarknaden i sig, utan också av sin relativa litenhet samt de unika erbjudanden man nu har att komma med, som i många avseenden saknar motstycke. Det gör att Advenica kan komma att växa med helt oanade procenttal de närmaste åren när det väl släpper, speciellt när marknadstäckningen ökats ytterligare genom fler samarbeten och distributörer och också dataslussprojektet är sjösatt senare i år.

Vidare bör vi kunna räkna med att Advenica kommer att fortsätta en intensiv produktutveckling, som leder till många nya framstående produkter de närmaste åren. Detta tack vare starka finanser, bolagets gedigna kompetens och erfarenhet samt de unika produkter man redan nu lyckats utveckla för en bredare marknad. Att bolaget härefter skulle välja att stå stilla och inte utnyttja kommande försäljningslyft liksom sin starka finansiella ställning till att öka marknadsandelarna och hela tiden ligga i framkant och dominera inom sina nischer, det tror jag inte på. Nej, jag tror att vi nu ser en ny svensk framgångssaga börja berättas och att dess marknad precis är på väg att öppna sig på allvar.

Fram till och med 2020 bedömer jag att Advenica kan komma att växa med i genomsnitt 50 % per år. Vissa år mer, vissa år mindre beroende på tidpunkter för produktlanseringar etc. I så fall skulle bolaget nå en omsättning på 433 Mkr år 2020. Jag ser det vidare som möjligt att man då når en rörelsemarginal på 30 %. Inget av detta vore på något vis otroligt. Jag jämför då gärna med en annan svensk framgångssaga inom IT-säkerhet, nämligen Protect Data (sedermera Pointsec) som jag också ska återkomma till lite utförligare längre ned.

433 Mkr i omsättning 2020 skulle för övrigt innebära en marknadsandel på enbart 3,1-3,6 % av den publika marknaden det året. Detta tror jag är ett väldigt försiktigt antagande, vilket också antyds av bolagets egen bedömning att en långsiktig penetrationsnivå kan komma att överstiga en tvåsiffrig procentuell nivå (dvs överstiga 10 %). Dessutom tar mitt scenario endast hänsyn till den publika marknaden, och exkluderar således den ännu större marknad som riktar sig mot kommersiella verksamheter vilken bolaget ska addera i ett andra steg.

Inkluderas denna marknad (kommersiella verksamheter) samtidigt som bolaget förverkligar bedömningen om en långsiktig penetrationsnivå, skulle Advenica långsiktigt kunna ansluta till ett scenario som innebär uppemot tio gånger högre omsättning, dvs en faktor 10 på grundscenariot. I dagsläget ser jag det som något av en utopi, som vore möjlig först om bolaget skaffar sig en mer eller mindre paneuropeisk partner inom IT-säkerhet alternativt på relativt kort tid skaffar sig ett flertal nya samarbetspartners och/eller distributörer. Samtidigt ska man också komma ihåg att siffrorna endast avser den europeiska marknaden. Skulle bolaget på lång sikt gå ut med erbjudanden globalt, så tillkommer ytterligare en potentiell faktor om ungefär 3,5 att multiplicera in. För att en sådan dröm skulle kunna möjliggöras är det sannolikt nödvändigt med en stor och stark global partner. Men i nuläget handlar verksamheten om Europa.

          <Protect Data gjorde samma resa>

Protect Data ungefärligen tiodubblade sin årsförsäljning av produkten Pointsec mellan halvårsskiftet 2001 och halvårsskiftet 2006, från ca 40 Mkr till ca 400 Mkr. Dessutom accelererade tillväxten i försäljningen i slutet på den nämnda perioden. Faktum är att tillväxten var uppe på 100 % under andra kvartalet 2006. En mycket hög tillväxt i många år (i genomsnitt ca 58,5 % per år under de fem åren mellan mitten på 2001 och mitten på 2006) förhindrade således inte att tillväxten sen växlade upp ytterligare kraftigt. Tvärtom gick produkten allt mer mot att bli standard i branschen. Rörelsemarginalen var samtidigt 21 % (rensat för osäkra kundfordringar).

Jämfört med Protect Data vänder sig Advenica i högre grad till en högmarginalmarknad. Protect Data sålde mycket klumplicenser i stenhård konkurrens med stora mängder företag som vände sig till en massmarknad, dessutom också via återförsäljare och partners som tog en avsevärd del av kakan då det rörde sig om licenser. Försäljningsorganisationen och marknadsföringen kostade mycket samtidigt som försäljningsvärdet av en enskild licens var starkt begränsat. En skyhög bruttomarginal på Pointseclicenserna var således inte detsamma som en mycket hög rörelsemarginal när försäljningen tiofaldigades. Advenica utvecklar och säljer dyrare produkter och lösningar, som dessutom är betydligt mer avancerade och syftar till att förhindra avsevärt mer komplicerade och allvarliga intrång, vilka det idag saknas godtagbara lösningar för. Dessutom har Advenica potential att på sikt kunna adressera en marknad som är otaliga gånger större än den Protect Data adresserade när det begav sig.

          <Extremt låg kurs relativt potentialen>

Om Advenica lyckas prestera enligt ovanstående grundscenario (omsättning på 433 Mkr år 2020) bör man rimligen, i kraft av sin starka finansiella ställning nu och de kassaflöden som då uppstår på vägen, ha ett positivt finansnetto 2020. För enkelhetens skull och då den extrema lågräntemiljön gör att eventuella ränteintäkter kan bli begränsade, kikar jag dock på vad vinsten per aktie skulle bli efter full skatt utan hänsyn till ett eventuellt positivt finansnetto. En rörelsemarginal på 30 % och en omsättning på 433 Mkr skulle då ge ett resultat före skatt på 129,9 Mkr. Efter full skatt blir det 101,3 Mkr, eller drygt 8 kr per aktie.

P/e-talet i ett sådant läge är starkt beroende av vilken tillväxt som marknaden förväntar för åren därefter. Protect Data växlade som bekant upp sin tillväxt i motsvarande läge till ungefärligen det dubbla, men även om vi räknar med att Advenica trots sin relativa litenhet och samtidigt stora expertis in cybersäkerhet tvärtom istället halverar sin tillväxttakt för den närmaste femårsperioden därefter (2021-2025) till 25 %, får vi ett motiverat p/e-tal på 25 (50 om tillväxttakten istället ligger kvar på 50 %) för vinsten 2020 och således en möjlig aktiekurs på över 200 kr det året. Det är ca 27 gånger mer än dagens slutkurs på 7,50 kr.

Då har jag som sagt ändå tittat på ett mycket mer modest grundscenario, än det där Advenica når en betydligt högre marknadsandel i enlighet med bolagets bedömda möjliga penetrationsgrad samt lägger till marknaden för kommersiella verksamheter, vilket tillsammans skulle kunna ungefärligen tiofaldiga det långsiktiga utfallet enligt grundscenariot. Eventuella nyheter om en förestående breddning till kommersiella verksamheter eller att bolaget på kort tid skaffar sig ett flertal nya samarbetspartners och/eller distributörer alternativt en paneuropeisk partner, skulle med andra ord potentiellt bli oerhört starkt kursdrivande, liksom eventuella nyheter om enskilda stororder.

I ett eventuellt globalt perspektiv skulle som tidigare nämnts ytterligare en faktor om ca 3,5 få multipliceras in. Detta framstår dock som mer avlägset givet bolagets nuvarande uttalade plan att inrikta sig på Europa. Men kommer framgångarna vet man aldrig vad som händer. Kompetensen att specialanpassa lösningar finns ju onekligen på plats. I ett kraftfullt framgångsscenario kan dessutom marknadsandelen bli avsevärt högre än den penetrationsgrad Advenica själva ser som möjlig, vilket är ännu en potentiellt ökande faktor.

En annan består av att den genomsnittliga årstillväxten 2021-2025 mycket väl kan bli kraftigt högre än 25 %. Om förväntningarna istället hamnar på exempelvis en oförändrad takt om 50 % är dubbla p/e-talet, 50 istället för 25, motiverat (allt enligt den traditionella PEG-modellen där p/e-talet bör ligga i nivå med den förväntade genomsnittliga årstillväxten för fem år framåt). Det skulle då innebära ytterligare en faktor 2 att multiplicera in. Vidare går det numera att vid varje given tillväxttakt motivera ett avsevärt högre p/e-tal i sig än dessa. Detta till följd av de historiskt extremt låga räntor och låga riskpremier som råder. Om de senaste årens lågräntemiljö och låga riskpremier på aktier skulle bestå någorlunda långsiktigt, kan således ett högre p/e-tal än de PEG-relaterade motiveras vid varje given förväntad tillväxttakt, vilket är ännu en av alla de faktorer som kan spä på ett framtida utfall relativt det grundscenario jag kikat på.

Mitt mer modesta grundscenario för Advenica (omsättning 433 Mkr år 2020) ska dock absolut inte ses som någon form av prognos, utan endast som ett sätt för mig att ställa nivån på förväntningarna i dagens aktiekurs mot en enligt min bedömning trolig och möjlig potential för bolagets utveckling. Det verkliga utfallet för Advenica kan naturligtvis bli både sämre och bättre. För min del använder jag som bekant ytterst sällan exakta prognoser i syfte att i varje stund utvärdera och omvärdera småbolag och deras aktier. Istället är min specialitet att hela tiden söka småbolag som aktiemarknaden har underskattat extremt kraftigt, för att sedan gå in enbart i de småbolag där jag enligt min personliga bedömning efter extensiv research och utifrån min erfarenhet och mina specifika kunskaper anser att marknaden ännu inte upptäckt och förstått potentialen i bolagen.

Till skillnad från storbolagen, där avvikelser på redan några enstaka procent mellan prognoser och faktiska resultat kastar placerare mellan hopp och förtvivlan i det korta perspektivet, kan jag därigenom fokusera på att verkligen göra skillnad. Detta genom att enbart fokusera på att upptäcka de stora skeendena innan de blir allmänt upptäckta och vedertagna. Exakt hur det sedan går är inte livsviktigt om man upptäckt en trolig potential på hundratals eller tusentals procent. Då gör avvikelser mellan ett grundscenario och det faktiska utfallet på rentav många tiotals procent ingen betydelsefull skada. Har man hittat rätt och bolaget verkligen börjar visa tecken på av marknaden ännu oförutsedda framgångar, kommer uppvärderingen vanligen som ett brev på Posten.

I småbolag, speciellt när det gäller teknikintensiva bolag inom framtidsbranscher eller som står inför en betydande produktlansering, är det omöjligt att med exakthet prognosticera verksamheten. Det ligger i sakens natur att prognoser för dessa är behäftade med extra stor osäkerhet. I stora cykliska industribolag är det annorlunda och handlar mer om den för tillfället rådande allmänna tillväxten utöver ibland vissa bolagsspecifika förutsättningar. Här är det lättare att göra ganska pricksäkra prognoser. Å andra sidan gäller det för alla och belöningen för den som lyckas förutse ett överraskande bra resultat blir ofta i paritet med överraskningens storlek. Visst kan stockpicking bland storbolagen vara hyperintressant när börscykeln är på botten och ratade konjunkturkänsliga storbolag snabbt värderas upp i börsuppgångens första faser. Men det är väldigt sällan storbolagen kan erbjuda de enorma avkastningsmöjligheter som ligger i att upptäcka de stora vinnarna bland småbolagen i tid.

Genom att avhålla mig från affärer på marginalen (som ofta baseras på mindre undervärderingar utifrån detaljerade prognoser som lämnar små marginaler i utrymme), och istället bara gå in och ligga kvar så länge jag bedömer att marknaden totalt underskattat ett bolags potential och strikt hålla mig till den typen av affärer, får jag i det långa loppet mycket god avkastning.

Solklar uppköpskandidat

En position som den Advenica har är inget man skaffar sig över en natt. Att löpande få leverera säkerhetslösningar på nationell säkerhetsnivå kräver mycket långvariga och täta relationer, samt att lösningarna gång på gång och under lång tid uppvisat högsta möjliga tillförlitlighet. Det kräver i sin tur stora mängder unika kunskaper, erfarenheter, pionjärskap och innovationsförmåga. När Advenica nu breddar sitt erbjudande till fler lösningar och fler marknadssegment samt specialanpassar produkter och tjänster, har man en mycket långvarig och stark position på högsta säkerhetsnivå att falla tillbaka på och hänvisa till. Ingen kan ge sig in i konkurrensen utan många och långa inträdeshinder.

Jag gillar också starkt att Advenica under flera år före listningen på First North arbetat med sin breddning och utveckling av nya produkter, och att listningsemissionen kom som sista steget i detta arbete, dvs för att finansiera ytterligare produktutveckling och byggandet av säljkanaler samt marknadsföring, liksom jag gillar att man inte nyckfullt bestämt sig för breddningsstrategin för att sen kort därefter lista sig på aktiemarknaden för att uppenbart åka med på det heta småbolagsklimatet. Jag gillar också starkt det extremt stora ägande som insiders har. Och jag gillar mycket att bolaget inte fart land och rike runt för att pränta in i placerare vilka fantastiska möjligheter som nu öppnar sig för Advenica. Allt detta inger mycket stort förtroende hos mig, samtidigt som det onekligen medfört att det går att köpa in sig på den annalkande resan på synnerligen humana nivåer, som aldrig skulle varit möjligt i ett bioteknikbolag med liknande potential pga den uppmärksamhet i stort sett samtliga dessa fått.

Jag tror att Advenicas patentsökta Three Domain Separation redan om några år kan vara på god väg att bli världsstandard på flera områden. Möjligheterna är smått oändliga om lösningen vinner terräng snabbt de kommande åren. I ett sådant läge ligger det definitivt nära tillhands att många stora bolag försöker lägga vantarna på Advenica innan de hunnit bli för stora. Precis som i fallet Protect Data kan det gå oerhört fort när det väl lossnar för Advenicas nya produkter och med den geografiska breddning som pågår. Jag tror att resultatet av det målmedvetna arbetet framför allt kommer att börja märkas under det andra halvåret i år och sen successivt allt starkare. När nu bolaget expanderar kraftfullt mot hela Europa, har Advenica en mycket stor konkurrensfördel i att den svenska kronan försvagats så kraftigt gentemot såväl euron som dollarn.

          <Slående likheter med läget då Protect Data köptes upp>

Ni som minns Protect Datas (senare Pointsec) exempellösa vinsttillväxt och kursuppgång några år in på 2000-talet, vet hur snabbt det går för de ledande inom IT-säkerhet när medvetenheten om nya säkerhetsbehov slår igenom. Protect Data var tidigt ute med kraftfulla säkerhetslösningar för bärbara datorer, samt precis som Advenica framstående inom just kryptering. När det särskilda behovet att skydda känslig information på bärbara enheter (ifall de skulle bli stulna eller komma på villovägar) blev uppenbart och erkänt på marknaden, exploderade bolagets verksamhet. På några enstaka år (2-3 år) ungefärligen 40-dubblades börsvärdet på Protect Data som sedermera också blev uppköpt. Just de goda marginalerna när väl break even passerats och försäljningen fortsatte växa kraftigt möjliggjorde detta. Precis när verksamheten tog fart som allra bäst på alla plan erhöll Protect Data en stororder från just FMV, nämligen avseende en krypteringslösning för bärbara och stationära datorer.

Likheterna med Advenica är således slående. En annan är att Protect Data, precis som Advenica hittills, också bearbetade ett fåtal av alla marknadssegment faktiskt ännu när den höga tillväxten pågått i flera år och bolaget köptes upp. Den stora skillnaden är att Advenica är inriktat på den nya hotbild som växt fram och eskalerat de senaste åren, nämligen inom cybersäkerhet och som är långt mer komplicerad att lösa. Jag gick in även i Protect Data när det begav sig. Då på kurser strax under 11 kr alldeles innan aktien sedan steg med tusentals procent.

Tyvärr saknade jag rätt tålamod och självförtroende vid den tidpunkten. När jag efter ett litet tag insåg att ingen annan delade min uppfattning om Protect Datas exceptionella utsikter, använde jag snart pengarna för dödsdömda spekulativa optionsaffärer istället. Istället för att tjäna runt fyra miljoner kronor på en investering om ungefärligen hundratusen kronor, blev jag därför sittande med förlustavdrag. Men även denna missade affär berikade erfarenheterna liksom förmågan att upptäcka de stora skeendena innan den stora massan, vilket jag haft desto större nytta av de senaste tio åren när jag också blivit betydligt mer disciplinerad. Förhoppningsvis leder de mig rätt ännu en gång, nu i Advenica.

Att ett uppköp av Advenica skulle kunna ske i princip när som helst talar också valutautvecklingen för. Kronan har försvagats kraftigt mot såväl dollarn som euron. Alla förutsättningar finns således på plats för att kassastinna såväl europeiska som amerikanska bolag skulle kunna svälja Advenica i ett nafs. Om det sker inom en nära framtid får man bolaget för relativt sett mycket små summor än när Protect Data köptes upp för mångmiljardbelopp. Dock har vi förr sett exempel på fullkomligt spektakulära uppköpspremier när teknikintensiva IT-företag, som är ledande inom framtidsområden blir uppköpta. I fallet Advenica finns det mycket som talar för att huggsexa skulle kunna uppstå om bolaget, och till det bidrar det låga börsvärdet som ger utrymme för extrema premier utan att det blir det minsta ont om återstående potential för en uppköpare.

Advenicas kompetens, erfarenhet och position inom högsta säkerhetsnivå och nyutvecklade produkter för en större marknad, skulle innebära en räkmacka till frontlinjen för cybersäkerhet för den som eventuellt tar över bolaget. Det viktiga nu är att Advenica fortsätter arbetet med att utveckla sina lösningar och produkter och att bredda marknaden och sin distribution. Så länge det fortgår bedömer jag att såväl den framtida intjäningspotentialen som attraktionskraften på potentiella uppköpare bara ökar ju mer tiden går. Liksom att aktiemarknaden efterhand börjar få upp ögonen för bolaget.

En större aktör som förvärvar Advenica har resurserna att mer eller mindre omgående föra ut bolagets samtliga erbjudanden och produkter till samtliga delmarknader i hela Europa alternativt globalt, och därigenom öka den adresserbara marknaden extremt kraftigt på mycket kort tid. Vidare skulle en ännu snabbare utveckling av framtida produkter baserad på Advenicas unika kompetens och erfarenhet bli möjlig. Oavsett vad som händer just de närmaste månaderna ser Advenica ut att ha alla förutsättningar att bli en lång följetong här på bloggen. Ja, såvida inte bolaget blir uppköpt förstås.

Tvärt trendskifte möjligt

Som jag ser det är det precis här och nu som den roliga tiden i Advenica kan börja. Och samtidigt är det rea på aktien. Tittar vi på aktiens tekniska förutsättningar så ser de också lovande ut. Omsättningen har varit skral allt sedan noteringen, vilket innebär att det inte finns några starka motstånd på uppsidan. Den kraftiga nedtrenden de första månaderna efter noteringen har sedan årsskiftet följts av en stabil sidledes rörelse. I det större perspektivet har aktien bildat en formation som liknar en skålformation, där den nu skulle kunna stå inför att påbörja den stora svängen uppåt.

Eftersom omsättningen i aktien varit så låg sedan introduktionen kan det också gå relativt fort att nå upp till och över högstanoteringen på 16 kr (som sattes första handelsdagen). Därefter befinner sig i så fall aktien på jungfrulig mark helt utan stationära motstånd. Således kan aktien väldigt tvärt gå från ingenstans till att befinna sig i en stark upptrend utan historiska motstånd. Vid fler order i klassen flera miljoner kronor och/eller fler nyheter om nya samarbeten och distributörer framöver, är det troligt att det på kort tid blir självklart för allt och alla att Advenica är ett tillväxtcase med enorm potential för lång tid framöver.

Överlag förefaller det som om bolaget gått marknaden mer eller mindre helt förbi sedan introduktionen, och att därför kortsiktiga spekulanter som deltog i emissionen enbart med förhoppningar om ett rally första dagarna kommit att styra kursutvecklingen genom sitt avvecklande av mindre poster.

Sedan introduktionen har aktien alltså varit helt ouppmärksammad och inte heller den stora FMV-ordern fick någon nämnvärd uppmärksamhet. Den räckte inte heller för att sätta aktien i en upptrend. Däremot satte den stopp för nedtrenden, och aktien har alltså gått helt i sidled sedan dess. Man brukar ju säga att ”En gång är ingen gång, två gånger är en vana.”. Nästa betydelsefulla ordernyhet kan på samma sätt vända rejält på steken, då marknaden i det läget med stor sannolikhet börjar kika närmare på bolaget och aktien och upptäcker att här har något stort börjat hända.

Detsamma gäller eventuella nyheter om produktutvecklingen, nya distributörer och samarbetsparters som konfirmerar den transformation bolaget genomgått och genomgår. Kommande delårsrapporter är även de möjliga kurstriggers, framför allt om ett par kvartal. Men även den nu stundande för det första kvartalet kan komma att innehålla betydelsefull kursdrivande information, trots att själva siffrorna ännu troligen inte blir någon stor överraskning.

Än så länge utgörs nämligen omsättningen i bolaget nästan uteslutande av den traditionella verksamheten. Och denna har historiskt resulterat i väldigt ojämna kvartalssiffror, där faktureringen av enskilda storprojekt haft en tendens att infalla under ett eller ett par kvartal respektive år. Exempelvis omsatte bolaget 4,1 Mkr under första kvartalet 2013, vilket utgjorde 13,6 % av helårsomsättningen på 30,1 Mkr. 2014 gav första kvartalet istället hela 19,0 Mkr, vilket utgjorde 50,0 % av helårsomsättningen på 38,0 Mkr.

Någon trend har således inte kunnat utläsas förrän vid respektive årsbokslut. Fortsättningsvis är det dock inte nivån på den traditionella verksamhetens intäkter som blir det mest intressanta, utan all form av information om hur bolagets satsningar på nya produkter och breddning till nya segment förlöper och tas emot på marknaden. Här är det till en början dock inte i första hand delårsrapporterna som kommer vara det mest intressanta, utan bolagets löpande informationsgivning via pressmeddelanden som möjliggör att likaledes löpande skapa sig en bild av hur allt förlöper. Åtminstone från och med slutet av året torde dock chanserna vara goda att vi ser sifferbevis för att omsättningen från nysatsningarna skjuter mycket kraftig fart.

Jag tror att det är under det närmaste halvåret, som förväntansfasen i Advenica kan komma att börja byggas upp. Speciellt om det kommer nyheter om produkterna, nya samarbeten och distributörer samt enskilda stororder i miljonklassen. Med förväntansfasen avser jag den fas då aktiemarknaden går från ointresse för och underskattning av ett bolag, till att börja sätta sig in i detsamma och göra sig föreställningar om vartåt det barkar hän i framtiden och successivt värderar upp bolaget ifråga. Just nu menar jag att förväntningarna är så låga på Advenica relativt potentialen, att egentligen varje tillfälle då marknaden får anledning att titta närmare på bolaget är ett potentiellt tillfälle för uppvärdering.

Överlag bedömer jag att 2015 blir året då det verkligen börjar hända i Advenica. Och det hela avslutas med den mer än lovligt spännande lanseringen av bolagets datasluss-projekt, SecuriCDS High Assurance Filter (SecuriCDS HAF). Jag tror vi avslutar det här året med många erhållna tecken på att tillväxten från och med i år nu växlar upp mycket kraftigt samtidigt som bolaget går in i 2016 med två nya unika produkter lanserade, som adresserar en oerhört mycket större marknad än den Advenica varit hänvisade till tidigare. När marknaden för cybersäkerhet nu tar fart bedömer jag också att Advenica i mångt och mycket kommer att vara ledande inom sina områden, där man förutom nationell säkerhet numera inriktar sin marknadsbearbetning och produktutveckling på kritisk infrastruktur, hälso-och sjukvård samt myndigheter. Allt detta bedömer jag att aktiemarknaden successivt kommer bli varse och börja prisa in i aktiekursen.

Det gamla Advenica vars verksamhet främst bestod i enskilda storprojekt för nationell säkerhet med extremt ojämn intjäning mellan kvartalen beroende på när enskilda projekt förföll till betalning, var inte det som sattes på First North utan ett bolag i sedan flera år pågående kraftig omvandling. En omvandling som nu kommit väldigt långt på vägen och där Advenica går mot att skörda frukterna av såväl sin gedigna kunskap och erfarenhet, som sin intensiva produktutveckling och ökande marknadsbearbetning, och detta på en våldsamt mycket större marknad än den bolaget historiskt adresserat.

Av detta syns ännu ingenting i aktiekursen. Troligen för att marknaden ännu inte satt sig in i verksamheten i detalj, dels då kurstrenden efter introduktionen mer eller mindre omedelbart blev rejält nedåt, dels då det trots allt rör sig om produkter och lösningar som för det stora flertalet kan framstå som relativt tråkiga att läsa om och svåra att sätta sig in i. Detta lär dock förändras radikalt allt eftersom bilden av det nya Advenica växer fram genom det fortsatta nyhetsflödet, inte minst när det går upp ett ljus för placerare vilken gyllene position bolaget har på en jättemarknad i kraftig tillväxt, en marknad som i mångt och mycket håller på att förverkligas här och nu.

Slutligen. Handen på hjärtat, hur många av er kände fullt ut till alla intrikata aspekter av Advenica som jag gått igenom ovan? Just det faktum att jag bedömer att marknaden fullkomligt förbisett bolaget än så länge är en av de faktorer som stärker min tilltro till aktiens möjligheter extra mycket.

Advenica får USA-patent beviljat!

På sena eftermiddagen idag kom nyheten att Advenica fått patentet för sin unika lösning för att separera den känsliga datatrafiken från själva administrationsdomänen, Three Domain Separation by Advenica, beviljat i USA. Nyheten slog ned lite som en bomb för mig. Dels då det var långt ifrån självklart att en patentansökan skulle lyckas hela vägen fram, dels då jag ännu tyckt att det varit för tidigt att spekulera i möjligheterna.

Det nu beviljade patentet öppnar upp helt oanade möjligheter. För det första har patentet nu alltså beviljats i USA, vilket i sig öppnar upp nya möjligheter. Tankarna börjar genast vandra åt såväl en framtida USA-lansering som att tekniken skulle vara hyperintressant för amerikanska bolag som fått sitt förtroende naggat i kanten i bl a Europa. För det andra innebär det att Advenica nu får monopol på sin unika lösning. För det tredje är det fullt möjligt att Advenica kommer att kunna licensiera ut tekniken till en rad stora bolag och ta riktigt bra betalt, alternativt bli uppköpt enkom pga den unika lösningen nu när man också fått den patenterad. Utöver detta innebär patentet som allra minst att man i den kommande marknadsbearbetningen kan vara säkra på att lösningen förblir unik och inte kan kopieras av andra. Allt detta kommer då som grädde på moset till alla de positiva aspekter jag behandlat i min analys ovan.

Advenicas rubrik på eftermiddagens pressmeddelande, ”Banbrytande cybersäkerhetsinnovation som eliminerar dataläckage har beviljats patent”, talar för sig själv. Och på aktiemarknaden är sannolikt så gott som alla ännu helt omedvetna vilket sprängstoff som nyheten faktiskt är. Dataintegritet och dataläckage vid administration av VPN-system har sedan länge utgjort ett problem. Från och med igår har nu Advenica beviljats ett USA-patent för sin lösning på problemet, bolagets sk Three Domain Separation.

Tekniken är som redan framgått i analysen ovan en helt unik innovation som förhindrar IT-administratörers tillgång till känslig information. Låt mig ändå rekapitulera helt kort vad lösningen innebär. Three Domain Separation garanterar separation mellan den känsliga datatrafiken och systemadministrationen. Detta ger unik assurans samt skydd mot dataläckage, vilket är centralt för Managed Security Service-leverantörer och för kunder som driftar sin egen cybersäkerhetslösning.

Det kan även vara på sin plats att låta Advenicas egna ord i dagens pressmeddelande få tala:

Patentet förstärker vår position som en ledande leverantör av innovativa cybersäkerhetslösningar. Vi kan erbjuda organisationer unik informationsassurans samtidigt som både intern och extern it-support får verktyg som förenklar administrationen av exempelvis VPN-enheter.

För en kostnadseffektiv hantering av en organisations IT-infrastruktur är central administration av installerad VPN-utrustning idag nödvändigt. Advenicas Three Domain Separation med administrativ gateway och dedikerade, krypterade tunnlar för administrativ kommunikation möjliggör nu användarvänlig central administration utan risk för dataläckage.

Som framgått av min analys ovan ser jag Advenicas unika tredomänseparation som en förstklassig game changer inom nätverkssäkerhet, och jag tror att bolaget rätt agerat kommer att kunna slå mynt av tekniken så det står härliga till. Man ska samtidigt inte glömma att den unika lösningen har sitt ursprung i de hårda krav som bolagets traditionella kunder på högsta säkerhetsnivå ställer. Få har kunnat tillgodose deras krav på säkerhet.

Jag ställer mig samtidigt frågan vilka mer unika och patenterbara lösningar som Advenica kan komma att visa upp respektive prestera framöver. För mig är det uppenbart att även den omfattande bild jag skaffat mig av bolaget knappast berättar hela historien. Att döma av vad man redan lyckats skapa i form av nya produkter och lösningar sedan man beslutade att bredda verksamheten, verkar bolaget kapabelt att kunna lösa en rad centrala problem för massmarknaden, som ingen annan lyckats göra på ett tillfredsställande vis.

Fortsättningen har nu alla tänkbara förutsättningar att bli högintressant för Advenica och dess aktieägare.

Ta väl hand om er och varandra!

P.S. Vill du ha ett e-mail som upplyser dig varje gång jag uppdaterar bloggen, eller komma i kontakt med mig via e-mail? Då skriver du till xxx@gmail.com där du byter ut ”xxx” mot ”klarsynthetsbloggen”, så ser jag till att hålla dig uppdaterad. Jag skriver ut adressen på detta krångliga vis för att minska risken för att spamrobotar samlar in och spammar sönder densamma.

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.

Hej på er!

Ja, ett rungande ”HEJ PÅ ER!” får jag faktiskt kosta på mig. Ni kan nog inte ana känslan av att vara tillbaka. Inte bara med bloggen utan också till livet i sig. Jag har ju mellan raderna och ibland explicit låtit förstå att min hälsa varit väldigt vacklande, och det är med största glädje som jag nu skriver till er för att berätta att jag är tillbaka vid sunda vätskor.

Efter en tids mycket svår sjukdom, där jag ett tag var uträknad står jag åter på benen. Allt tack vare skicklig vård och de osjälviska människor som ställer upp på att hjälpa andra med det de själva inte längre har användning för. Konvalescensen har varit tuff på många sätt. Dels rent fysiskt, men också genom att jag varit nödd och tvungen att avhålla mig från att ägna mig åt min blogg, om jag skulle ha en sista chans att komma tillbaka till livet.

Apropå bloggen så har ni förstås märkt att Passagen Blogg gått i graven. Detta skedde utan förvarning efter en krasch i deras system som omintetgjorde alla oräkneliga bloggar där (tidigare analyser på min blogg går dock fortfarande att läsa, se längre ned i dagens inlägg). Dessvärre kommer sajten heller inte tillbaka. Därför startar jag nu upp min blogg i ny tappning på denna sajt.

Jag är nu i bättre form än på säkert tio år. Otroligt. Det är många som jag ska tacka för detta, även många av er läsare som hört av er via mail och frågat om min hälsa och kommit med uppmuntrande ord. Även om jag inte kunnat besvara dessa mail, så har de allihop nått fram och sporrat mig att kämpa mig tillbaka. Tack!!!

Nya analyser på ingång

De senaste månaderna har jag under mitt stilla tillfrisknande helt och hållet spenderat på extensiv research för att på sedvanligt manér hitta helt nya potentiella kursvinnare, och detta har gett upphov till ett flertal nya kandidater som jag fattat stort tycke för. Några av dem är faktiskt mer lovande än kanske alla de mångdubblare jag lyft fram här på bloggen genom åren.

Det synes nämligen som om den skållheta marknaden för speciellt små bioteknikbolag medfört att några av de kanske allra mest lovande vinnarkandidaterna blivit missförstådda och förbisedda, till stor del troligen för att marknaden ännu kan oerhört lite om dem. Men detta torde det av en rad olika anledningar bli ändring på relativt snart, då bolagen ifråga bör gå en utveckling till mötes som ger eko bland placerare framöver. Jag kommer mycket snart att börja skriva om dem här. Den första digra analysen är faktiskt klar när som helst.

Hur hitta tidigare analyser på bloggen?

I och med att hela Passagen Blogg totalförstördes, finns varken min eller de otaliga andra bloggarna där längre kvar. Det är därför ni möts av ett felmeddelande om ni går in på min gamla adress eller andra bloggar på Passagen Blogg. Men för den som behöver gå tillbaka till någon av alla de analyser jag gjort tidigare genom åren, så går detta trots allt utmärkt, bl a tack vare det stora amerikanska internetarkivet Internet Archive, som ett antal gånger per år besöker oräkneliga websidor världen över och automatiskt sparar ned dem för framtida forskning etc, på samma sätt som traditionella bibliotek lagrar böcker och tidskrifter mm.

Gammalt innehåll på min blogg, Klarsynthets Aktieblogg, kan därför hittas på http://web.archive.org/web/20140819091850/http://blogg.passagen.se/klarsynthet

Det allra första inlägget på bloggen gjordes den 8 maj 2012, och det sista före det nu ofrivilliga uppehållet den 10 november 2014. Det senaste tillfället som Internet Archive besökte bloggen före Passagen Bloggs krasch var den 19 augusti 2014. Således finns alla analyser som jag hade publicerat fram till och med det datumet tillgängliga i arkivet. För att gå bakåt i tiden, gå längst ned på sidan ovan och klicka på ”Nästa sida”, så kan ni sedan läsa er ända bak till bloggens allra första inlägg för snart tre år sedan.

Men lugn, även de sista månadernas analyser före mitt ofrivilliga uppehåll går ännu att nå, nämligen via bloggens RSS-feed. Denna tjänst anslöt jag bloggen till den 21 oktober 2012, varför det på denna går att hitta alla analyser från och med det datumet. Se http://klarsynthets1.rssing.com/chan-10401976/all_p4.html

Jag länkar här till arkivets delsida nr 4, och det sista inlägget före uppehållet (”Skakigt på flera plan” från den 10 november 2014) hittas där längst ned. De färskaste inläggen hittas alltså längst ned på delsida 4, och ju högre upp på sidan desto äldre är inläggen. Så fortsätter det sedan på sid 3, 2 och 1, där man sedan slutligen högst upp på sid 1 hittar inlägget från den dag jag anslöt bloggen till RSS-tjänsten. Det råder alltså omvänd ordning i detta arkiv mot vad man ofta är van vid.

Om någon av er behöver vägledning om hur man navigerar i dessa arkiv, är det bara att maila mig och fråga (adressen finns som vanligt med i fotnoten längst ned i varje inlägg).

Till sist skulle jag vilja uppmana alla som tycker sig ha gjort bra aktieaffärer de senaste åren, att avsätta en liten slant till den ideella föreningen MOD – Mer organdonation. De arbetar för mer organdonation i Sverige. MOD kämpar också för att alla som behöver en organtransplantation ska få det i tid utan onödigt lidande. Ambitionen är att ingen ska behöva dö i väntan på en transplantation i Sverige. Se mer på http://merorgandonation.se/

På kärt återseende inom mycket kort. Ta väl hand om er och varandra!

P.S. Vill du ha ett e-mail som upplyser dig varje gång jag uppdaterar bloggen, eller komma i kontakt med mig via e-mail? Då skriver du till xxx@gmail.com där du byter ut ”xxx” mot ”klarsynthetsbloggen”, så ser jag till att hålla dig uppdaterad. Jag skriver ut adressen på detta krångliga vis för att minska risken för att spamrobotar samlar in och spammar sönder densamma.

Om bloggen, viktigt att tänka på vid investeringar osv:

”Aktieaffärer när de är som allra bäst och roligast. Efter att ha arbetat flera decennier i finansbranschen drog jag igång den här bloggen för att lufta mina privata investeringsidéer med likasinnade.” Så har jag beskrivit bloggen i den obligatoriska kortbeskrivningen av densamma.

Var god notera att jag på min blogg delar med mig av mina personliga tankar kring mina egna investeringar och att dessa investeringar kanske inte är lämpliga för just dig. Alla investeringar sker på egen risk och investeringar kan båda öka och minska i värde. Det finns aldrig någon garanti för att få igen det investerade beloppet. Det åligger var och en att själv undersöka, utvärdera och bedöma en investeringsmöjlighet.

Det källmaterial som använts har bedömts som tillförlitligt, men ingen garanti kan ges för dess korrekthet. Ingen garanti kan heller ges för att allt blivit korrekt återgivet.